top of page

Algemene Voorwaarden

HILDE MARCHAL FOTOGRAFIE

BTW BE0692.778.750

Sint-Ignatiusstraat 86

9120 Beveren-Waas

VOORWAARDEN

FOTOGRAFIE

Bij een boeking wordt een voorschotfactuur opgemaakt van 50% van de waarde van de geboekte dienst. Na betaling van dit voorschot is de boeking definitief en wordt de datum geblokkeerd in de agenda van Fotograaf Hilde Marchal Fotografie. Uitzonderlijk wordt de volledige prijs van de shoot bij de boeking gefactureerd en betaald wanneer het te betalen bedrag lager is dan 100 euro.

Het resterende saldo wordt ten laatste de dag na de fotoshoot (huwelijk) betaald.

Een betaald voorschot wordt niet teruggegeven aan de klant. Wanneer de klant de fotoshoot annuleert na betaling van het voorschot  ontvangt de klant een tegoedbon met de waarde van het betaalde voorschot. Deze bon kan gebruikt worden bij boeking van een nieuwe fotoshoot.

Foto's en video's gemaakt door Hilde Marchal Fotografie kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst.
Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

Het aantal geleverde foto's bij een huwelijksreportage kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a.

Online galerijen blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan. Indien u na 14 dagen toch nog foto's wil downloaden (of u verloor foto's) kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 35€ (Foto's blijven gedurende 1jaar in het archief bewaard)

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een logo in het midden van de foto.
De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden. U kan deze wel delen tijdens de 2 weken zichtbaarheid. 

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

ETEN EN DRINKEN

bij fotosessies langer dan 4uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien.

SECOND SHOOTER

Een extra fotograaf boeken valt onder de verantwoordelijkheid van Hilde Marchal Fotografie. Deze wordt gefactureerd aan 150€/u excl. BTW

AUTEURSRECHT

Het fotografisch werk van Hilde Marchal Fotografie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Hilde Marchal Fotografie bewerkt alle foto’s in een typische stijl, de stijl waarvoor de klant deze fotograaf heeft gekozen. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijv.) door de klant is niet toegestaan.
Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgd.

Hilde Marchal Fotografie levert nooit onbewerkte beelden of rawbestanden aan de klant.


Het fotografisch werk van Hilde Marchal Fotografie is onderhevig aan auteursrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Hilde Marchal Fotografie ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Hilde Marchal en de opdrachtgever.
Hilde Marchal behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.
De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

AANKOPEN FOTO-PRODUCTEN

Hilde Marchal Fotografie bewerkt de beelden op een gekalibreerd scherm. Daardoor kunnen de kleuren van de beelden op het scherm van de klant afwijken van de werkelijke kleuren.

De klant kan fotoprints en fotogeschenken bestellen bij Hilde Marchal Fotografie. In dit geval zijn kleuren en kwaliteit van de prints/fotogeschenken gegarandeerd daar Hilde Marchal Fotografie samenwerk met professionele leveranciers.

Er zijn echter vele online labo's waar de klant zelf prints of andere producten kan aankopen.  In dit geval kan Hilde Marchal Fotografie geen garantie bieden voor de kwaliteit en kleuren van de producten/prints.

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.
De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Hilde Marchal Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het pakket verzekerd.
Hilde Marchal Fotografie is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

BELET

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Hilde Marchal Fotografie een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaald.

KLACHTEN

Klachten i.v.m dienstverlening worden binnen de 5 dagen gemeld.

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

FACTUREN EN OFFERTES

Offertes hebben een deadline van 7 dagen.
Facturen moeten worden betaald binnen de 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling.
Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.
Bij niet of laattijdige betaling houdt Hilde Marchal Fotografie zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.
Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.
Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Beveren- Waas en de Ondernemingsrechtbank te Dendermonde.

TEGENSTRIJDIGHEID

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

VERANTWOORDELIJKHEID

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor
schade bij de opdrachtgever;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

CADEAUBONNEN

Hilde Marchal Fotografie zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Hilde Marchal Fotografie is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie.

UITVOERING OPDRACHT

Hilde Marchal Fotografie zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Hilde Marchal Fotografie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

Hilde Marchal Fotografie heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de ondernemings- rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde .

TERUGBETALING AANGEKOCHTE DOWNLOADBARE GOEDEREN

Deze worden niet terugbetaald aangezien u bij het afronden van uw winkelmandje aanvinkte akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hierin staat u uw herroepingsrecht af omwille van de downloadbaarheid van het product. Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de Europese wet en

kunnen hier nagelezen worden: https://www.unizo.be/sites/default/files/ herroepingsrecht_1.pdf (Presets & E-books tenzij aangetoond dat deze niet zijn gedownload)
Terugbetalingen worden steeds uitgevoerd d.m.v. een cadeaubon en niet voor cash.

bottom of page